Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” ikimokyklinio ugdymo programa 2024–2025 metams

Pedagogų netiesioginio darbo su vaikais valandų panaudojimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” ikimokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio „Pasaka“ lygių galimybių politikos įgyvendinimo ir priežiūros tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” asmens duomenų pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą ar susirgus ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ bendruomenės narių etikos ir elgesio normos

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbuotojų maitinimo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ mokinių nemokamo maitinimo organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo tvarkos taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo taisyklių punkto pakeitimas (2022-07-11)

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo taisyklių punkto pakeitimas (2021-12-20)

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo apmokėjimo sistemos aprašas