Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą ar susirgus ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio “Pasaka” bendruomenės narių etikos ir elgesio normos

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” darbo tvarkos taisyklės

Palangos lopšelio-darželio “Pasaka” smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Palangs lopšelio-darželio ,,Pasaka” darbo organizavimo karantino laikotarpiu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” darbo apmokėjimo tvarka

Darbo apmokėjimo sistemos pakeitimas 2021-01-01

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” 2021–2023 metų strateginis veiklos planas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka 2020 -2022 m. strateginio plano priemonių įvykdymo analizė

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” direktorės Dainoros Šeižienės 2017 m. veiklos vertinimo išvada

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” direktorės Dainoros Šeižienės 2018 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” direktorės Dainoros Šeižienės 2019 metų veiklos ataskaita.

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” direktorės Dainoros Šeižienės 2020 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” veiklos planas 2021 metams

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka” 2020 metų veiklos ataskaita