Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų, sergančių lėtinėmis neinfekcinėmis ligomis, savirūpos proceso organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ asmens duomenų pažeidimų valdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ informacinių ir komunikacinių technologijų naudojimo bei stebėsenos ir kontrolės darbo vietoje tvarka

Darbuotojų psichologinio saugumo užtikrinimo Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ politikos įgyvendinimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikų pasiekimų ir pažangos vertinimo tvarkos aprašas

Darbuotojų veiksmų vaikui patyrus traumą ar susirgus ir tėvų informavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ pirmosios pagalbos organizavimo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų apžiūros dėl asmens higienos tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos komisijos darbo tvarka

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ bendruomenės narių etikos ir elgesio normos

Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo tvarkos taisyklės

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo taisyklių punkto pakeitimas (2021-12-20)

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ darbo taisyklių punkto pakeitimas (2022-07-11)

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ smurto ir priekabiavimo prevencijos politika

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ smurto ir patyčių prevencijos ir intervencijos vykdymo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų turizmo renginių organizavimo tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ elektroninio dienyno tvarkymo nuostatai 

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ ugdymo proceso organizavimas nuotoliniu būdu tvarkos aprašas

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ vaikų lankomumo apskaitos tvarkos aprašas

Darbo apmokėjimo sistema

PALANGOS LOPŠELIO-DARŽELIO ,,PASAKA“ 2023-2025 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2022-2024 m. strateginio veiklos plano įvykdymo ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorės Dainoros Šeižienės 2017 m. veiklos vertinimo išvada

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorės Dainoros Šeižienės 2018 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorės Dainoros Šeižienės 2019 metų veiklos ataskaita.

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorės Dainoros Šeižienės 2020 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ direktorės Dainoros Šeižienės 2021 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ veiklos planas 2023 metams

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2019 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2020 metų veiklos ataskaita

Palangos lopšelio-darželio ,,Pasaka“ 2021 metų veiklos ataskaita