PALANGOS LOPŠELIS-DARŽELIS „PASAKA“

MISIJA

Tenkinti ikimokyklinio, priešmokyklinio amžiaus vaikų poreikius, kokybiškai įgyvendinti ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programas, stiprinti sveikatą, efektyviai bendradarbiauti su šeima ir socialiniais partneriais bei sudaryti sąlygas, užtikrinančias ugdytinių saugumą ir raidą

VIZIJA

Efektyvi ir atvira kaitai ugdymo įstaiga, leidžianti siekti aukštos ugdymo(si) kokybės.

VEIKLOS PRIORITETAS

Palangos lopšelyje-darželyje „Pasaka“ puoselėjamos vertybės:

  •          Vaikas – vertybė, santykis su vaiku – partnerystė.
  •          Efektyvi partnerystė su tėvais ir socialiniais partneriais.
  •          Planuojame ir įgyvendiname drauge.
  •          Mokymąsi ir saviugdą suvokiame kaip teisę ir pareigą.
  •          Diegiame sveiką gyvenimo būdą nuo mažens.

TIKSLAS

Efektyvinti ugdymo procesą, formuojant sveikos ir saugios gyvensenos įgūdžius, stiprinant profesinę pedagogų, tėvų, bendradarbiaujančių institucijų partnerystę.

UŽDAVINIAI:

  1. Užtikrinti sėkmingą ugdymo proceso organizavimą.
  2. Plėtoti ugdytinių saugią ir sveiką gyvenseną.
  3. Tobulinti pedagogų profesinį meistriškumą ir tarpusavio bendradarbiavimą.
  4. Plėsti bendradarbiavimo ryšius su tėvais ir socialiniais partneriais.
  5. Kurti saugią, sveiką ugdymo(si) aplinką.