TEISĖS AKTAI, REGLAMENTUOJANTYS IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ UGDYMĄ

LR Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymas (2011 m. kovo 17 d. Nr. XI-1281),  

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl maitinimo organizavimo ikimokyklinio ugdymo, bendrojo ugdymo mokyklose ir vaikų socialinėse globos įstaigose tvarkos aprašo patvirtinimo“ (2011 m. lapkričio 11 d. Nr. V-964),

LR Sveikatos apsaugos ministro įsakymas „Dėl Lietuvos higienos normos HN 75:2016 „Įstaiga, vykdanti ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“ patvirtinimo“ (2016 m. sausio 26 d. Nr. V-93),

Dėl priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašo patvirtinimo (2016 m. liepos 22 d. Nr. V-674),

Dėl priešmokyklinio ugdymo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo (Palangos m. savivaldybės tarybos sprendimas 2016 m. rugsėjo 29 d. Nr. T2-233),

Vaiko brandumo mokytis pagal priešmokyklinio ir pradinio ugdymo programas įvertinimo tvarkos aprašas (LR ŠMM 2005 m. spalio 29 d. įsakymas Nr. ISAK-2173, LR ŠMM 2016 m. rugsėjo 1 d. įsakymo Nr. V-751 redakcija),

Lietuvos Respublikos Švietimo ir mokslo ministro įsakymas dėl priešmokyklinio ugdymo programos (2014 m. rugsėjo 2 d. Nr. V-779),